Opieka IOR (R, S, IOR-3)

Testy urządzeń radiologicznych

Szkolenia z Ochrony Radiologicznej Pacjenta

  501 593 211

  501 338 480

Szkolenia BHP


 

Prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • Organizacja i prowadzeniewstępnych i okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)  oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników, praktykantów, stażystów:

pracowników inżynieryjno-technicznych
pracowników administracyjno-biurowych
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
osób kierującymi pracownikami
 

 • Opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
   
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy(BHP),sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy
   
 • Nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów
   
 • Opracowywanie instrukcji stanowiskowych, instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), regulaminów, zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń
   
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy/protokołów powypadkowych, kart wypadku, protokołów wysłuchania poszkodowanych i świadków, kart Z-KW/, udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn zachorowań na choroby zawodowe,prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
   
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy(BHP), pomoc w zlecaniu pomiarów środowiska pracy, przechowywanie i interpretacja wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
   
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
   
 • Doradztwo w zakresie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej, prowadzenie dokumentacji pracowniczych w zakresie kart ubraniowych pracowników i kart środków ochrony indywidualnej, tworzenie tabel przydziału odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej
   
 • Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy – realizacja zaleceń pokontrolnych, wypełnianie dokumentów na potrzeby ZUS, GUS, PIP, PIS
   
 • Pomoc we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), systemu zarządzania jakością w pracowniach rentgenowskich
   
 • Organizacja i prowadzeniewstępnych i okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla osób zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie promieniowania jonizującego, wynikających z wymagań ustawy Prawo Atomowe
   
 • Organizacja i prowadzeniewstępnych i okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa pracy z urządzeniami – źródłami pól elektromagnetycznych
  Kontakt: Katarzyna Drop tel. 513 520 822